Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Karst | MYCO-LICH