Yazd | MYCO-LICH

Yazd

ShareThis
A preliminary checklist for for lichenized and lichenicolous fungi of Yazd province, Iran.
Mohammad Sohrabi
Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
Last Update: 
Tue, 09/11/2012 (All day)
ستان يزد يکي از استانهاي مرکزي کشور مي باشد که با وسعتي حدود 76156 کيلومتر مربع و با مرکزيت شهر يزد واقع شده است.  از سمت شمالي به استانهاي خراسان رضوي و سمنان و از سمت جنوب با استانهاي کرمان و فارس و از سمت شرقي با استانهاي خراسان جنوبي و کرمان و از غرب با استان اصفهان همسايه مي باشد. طول و عرض استان يزد مابين 29-35 تا35- 33 درجه عرض شمالي و 49-52 تا40- 56 .درجه طول شرقي قرار دارد. بلند ترين نقطه استان يزد، شيرکوه مي باشد که با ارتفاع 4075 متر و پست ترين نقطه کوير در انجير با 925 متر از سطح دريا گزارش شده است. متوسط بارندگي استان يزد حدودأ 106 ميليمتر مي باشد که بيش از 80% آن در فصول زمستان و بهار ريزش مي کند. متوسط درجه حرارت 18/6 درجه سانتيگراد که حداکثر آن در تير ماه 48 درجه و حداقل آن در ديماه 16- درجه سانتيگراد مي باشد. باد يکي از عوامل موثر بر اقليم و خشکي منطقه است که باعث فرسايش خاک شده و فقر پوشش گياهي را باعث مي شود. در مجموع اقليم خشک و بياباني بر.استان حاکم است.
Citation: 

Sohrabi, M. (2010) A preliminary checklist for for lichenized and lichenicolous fungi of Yazd province, Iran. https://www.myco-lich.ir/ Retrieved date 04/07/2020

List of Collectors: