Hypogymnia (Nyl.) Nyl. | MYCO-LICH

Hypogymnia (Nyl.) Nyl.