Pertusaria leptospora Nitschke ex J. Lahm | MYCO-LICH

Pertusaria leptospora Nitschke ex J. Lahm