Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf | MYCO-LICH

Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf

ShareThis
Kingdom: 
Fungi
IUCN Threat Status: 
Not Evaluated

گلسنگی با تال­های آرئولیتی، پوسته­ای، مدور یا غیر مدور، اغلب پیوسته و همریز که تا 6 سانتی متر از وسط پهن می­شود. آرئول­های تال به شکل نا منظم 1-5/0 میلی­متر، اساساً بارور و به خاطر تراکم زیاد متصل به هم هستند. دارای حاشیه­های لوب­دار و مشخص 3/2 – 5/1 میلی­متر می­باشد. سطح رویی زرد روشن، براق دارای چین و چروک، پوست فوقانی دارای ضخامت 70-40 میکرو­متر و زرد رنگ، لایه جلبکی دارای ضخامت 90-40 میکرومتر، پیوسته ویا به خاطر دسته­های هیفی فاصله­دار می­شود.سطح ناصاف، مدولا پیچیده .آپوتیس دارای قر کمتر از 1 میلی­متر می­باشد. دیسک معمولاً زرد رنگ ، با سطوح صاف محدب و فاقد حاشیه هستند. پارانشیم با ضخامت 50 میکرومتر، اغلب به شکل Parthecial crown  می­باشد. اپی هیمنیوم با ضخامت 20 میکرومتر به رنگ زرد تیره مایل به سبز دیده می­شود. هیمنیوم اکثراً کثیف یا زرد کمرنگ به طول 100-65 µl

پارافیز­ها به­هم چسبیده با دیوار زیاد و ضخامت 2-1/7 میکرومتر از پایه، فاقد زگیل می­باشند. هیمنیوم زیرین با ضخامت 80-50 میکرومتر و شفاف با هیف­های طاقی زیاد مشاهده می­شود. دارای هیپوتسیوم شفاف با ضخامت 50-30 میکرومتر و هیف­های به هم پیچیده می باشد. دارای آسک­های چماغی به ابعاد 24-16 × 70-50 میکرومتر بوده و حاوی 100 آسکوسپور شفاف بیضوی ساده به ابعاد 2-7/1×5-4 میکرومتر می­باشد. پیکنیدیا دارای فرورفتگی عمیق و دهانه کوچک است. کنیدی­ها به ابعاد 8/0-7/0 × 5/2-2 میکرومتر هستند.


آزمون نقطه­ای: تال uv مثبت نارنجی، K منفی، C منفی، KC  منفی، P منفی


ترکیبات ثانویه موجود در این گلشنگ شامل ریزوکارپیک، آکارونیک اسید، لیچسترینگ اسید است.